Uluslararası Sanatta Etkileşim Sempozyumu - Bildiriler / International Interactions in Art Symposium - Proceedings

100,00 TL

-
+
Sepete ekle
ISBN / ISSN: 9756813091
Basım yılı ve yeri: 2000 / Ankara
Dil: Türkçe, İngilizce
Cilt Tipi: Sert kapak
Kondisyon: Yeni
Ürün Boyutları: 230 x 310 mm
Ürün Ağırlığı: 1545 gr

Stoktan teslim - Kargoya verilme süresi: 1 iş günü

3D Secure

Güvenli ödeme

Hızlı teslimat

Stoktan teslim

256 Bit SSL ile

Güvenli alışveriş

Genel Açıklama

295 s, renkli resimler, sert kapak, Türkçe makaleler + İngilizce özet.İçindekiler:
 • Acara, Meryem - Erdal Eser / Sanatta Etkileşim: Oluşum ve Yöntem Üzerine iki Örnek • Interactions in Art: Two Examples on the Formation and Method

 • Akkaya, Tayfun / Ortodoks ikonografyasının Özü ve Bizans ikonalarının Rus ikonalarına Etkisi •The Essence of Orthodox Iconography, Interaction and the Impact of Byzantine Icons on Russian Icons

 • Akyüz - Levi, Eti / Tarihi Yapılarda Süsleme • Decoration in Historical Buildings

 • Alpaslan, Sema  / Akdeniz Bölgesinde Bizans Dönemi Mimari Plastik Eserleri ve Çevre Kültürler ile ilişkiler • Architecturat Sculptures of the Byzantine Age in the Mediterranean Region and Relations with Neighbouring Cultures

 • Arslan Sevin, Necla  / Bir Gezgin Sanatçı Olarak William Henry Bartlett ve Doğu Dünyası • The Eastern World and William Henry Bartlett as a Travelling Artist

 • Ballian, Anna / Gümüşhane (Argyroupolis) Sanatçıları ve işverenleri: 18. Yüzyıl Pontosu'ndan Kilise Gümüşleri • Art and Patronage in Gümüşhane (Argyroupolis) 18. Century Church Silver from the Pontos

 • Beksaç, Engin / Erken Ortaçağ Avrupa Sanatında Takılara ve Minyatürlü Yazmalara Yansıyan Etkileşim • Interactions Reflected in the lewelery and lllustrated Manuscripts in Early Medieval European Art

 • Berksoy, Funda / Sosyal Olayların Türk Resmine Yansıması ve Batı Etkileri • Reflections of Social Events on Turkish Painting and Western Influences

 • Boran, Ali / Kiliseden Camiye Çevrilen Eserler Bağlamında "iç Kalelerdeki Mescidler" • Converted Mosgues: Masjids in Castles

 • Camgöz, Nilgün / Sanat Yapıtlarının Müzelerde Sergilenmelerinde Kültürel Bağlam Sorunu 'Representation of Artworks in Contextualized Museum Displays

 • Cantay, Gönül / Karamanoğulları Mimari Bütünlüğünde Alınan, Aktarılan Etkiler • Interinfluences in the Architectural Unity of Anatolian Emirates

 • Cerasi, Maurice Münir / Genç Osmanlı Mimarisinde Mimari Motifler ve Çevre Kültürlerle Bağlantılar • The Modality of Transmission of Architectural Motif and Etyms to and from Neighbouring Cultures in Late Ottoman Architedure

 • Çoruhlu, Tülin / Bezeme ve Formları Açısından Türk ve Avrupa Silahları Arasındaki Etkileşim (15.-19. Yüzyıllar) • Form and Decoration in Turkish and European Arms (15th-19th Century)

 • Dağlı, Şemsettin Ziya / Geleneksel Türk Battal Ebrusu ile Taşizm Arasındaki Soyut ve Lekesel Benzerliklere Bir Bakış • Remarks on the Similarities between the Turkish Ebru and Tachism

 • Derman, F. Çiçek / Sanat Tarihi ile Sanat Arasındaki Terim Kargaşasına dair Düşünceler • Artistic Practise and Art History: Problems of Terminology

 • Deroche, François / Tunuslu Bir Hattatın Özgün Üslubu ve Osmanlı Kökenleri • The Ottoman Roots of a Tunisian Calligrapher's Tour De Force

 • Erkılıç, Mualla / Sanat, Mimarlık Etkileşiminde Şiirsel Bilgelik • Poetic Wisdom in the Interactions of Art and Architecture

 • Ethemoğlu, Armağan / Sanatsal Üretim ve Etkileşimin Dilbilimsel Boyutları • The Linguistic Dimensions of Artistic Production and Interaction

 • Germaner, Semra / XIX. Yüzyıl Sanatından iki Etkileşim Örneği: Oryantalizm ve Türk Resminde Batılılaşma • Orientalism and Westernisation in Turkish Painting: Two 19th Century Examples

 • Gören, Ahmet Kamil / Sanatta Etkileşim Bağlamında Türk Resim Sanatında Bir Tema: Savaş, Bir Mekan: Şişli Atölyesi (Savaşta Sanat ya da Sanatın Savaşı) •

  Interactions in Turkish Painting: Theme: War Space: Şişli Studio (Art in War or Art of War)

 • Güler, A. Sinan / Kıbrıs Türk Konut Mimarisinde Etkiler • Influences on Turkish Domestic Architecture in Cyprus

 • Günay, Veysel / Küreselleşirken • Upon Globalization

 • Gürçağlar, Aykut / Halife Abdülmecid Efendi ve Harem'de Beethoven'in Düşündürdükleri • Thoughts on Caliph Abdülmecid Efendi and his Painting Titled "Beethoven in the Harem"

 • İnankur, Zeynep / Batı Resminde Doğu Haremi • The Harem in Western Painting

 • İndirkaş, Zühre / Ana Tanrıça Kybele ve Günümüz Türk Resmi • The Mother Goddess Cybele in Contemporary Turkish Painting

 • İrez, Feryal / 19. Yüzyıl Amerikan Mobilyasında Oryantalizm ve Türk Köşeleri • Orientalism in 19. Century American Furniture and Turkish Rooms

 • Kalfazade Ertuğrul, Selda / Etkileşim Sahası içinde Selçuk isa Bey Camii • Selçuk isa Bey Mosque. A Look at Interactions

 • Kara Pilehvarian, Nuran / Bezmîâlem Valide Sultan Yapılarında Batılı Etkiler • Western Influences on Buildings Commissioned by Bezmîâlem Valide Sultan

 • Mahir, Banu / Sultan IV. Murad Portreleri ikonografisi • The Iconography in the Portraits of Sultan Murad IV

 • Majda, Tadeusz / Avrupa Resim Geleneği ve Türk Beğenisi: Sultan Abdülaziz'in Saray Ressamı Stanislavv Chlebowski • European Artistic Tradition and Turkish Taste: Stanislaw Chlebowski, the Court Painter of Sultan Abdülaziz

 • Muhtaroğlu, İsmail - Ebulfeyz Amanoğlu / 12. Yüzyıl Büyük Türk Mimarı Acemi Ebubekir Oğlunun Sanatında Tasvir Motifleri • Decorative Elements in the Art of the 12 Century's Great Turkish Architect, Acemi Ebubekiroğlu

 • Öner, Sema / Sultan II. Abdülhamid'in Saray Ressamları; Luigi Acquarone ve Fausto Zonaro • Court Painters of Abdülhamid II: Luigi Acquarone and Fausto Zonaro

 • Özgenel, Lale / Antakya'daki Roma Dönemi Konutlarında Mozaik ve Ziyafet Mekanının Kurgulanması • Mosaic Pavements and Triclinium Design in the Roman Houses in Antakya

 • Özsezgin, Kaya  / Etkileşimde izomorfik Yaklaşım • Isomorphic Approach to Interaction

 • Peker, Ali Uzay / Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu • On the Impacts of Ancient Mesopotamian Art upon Anatolian Turkish Art in the Middle Ages

 • Rogers, J. Michael / Ahlat Mezartaşları ve Geç Ortaçağ'da Kaçkarlar: ilişkiler ve Etkileşimler • The Tombstones of Ahlat and Later Mediaeval Armenian Khachkars. Interrelations and Interactions

 • Scarce, Jennifer / Doğu ve Batı: Giysiler Aracılığıyla Avrupalıların Gözünde Türkiye • East and West: European Perceptions of Turkey through Dress

 • Shalem, Avinoam / Augsburg Katedralindeki "Sancak-ı Şerif • The "Banner of the Prophet" in the Cathedral of Augsburg

 • Stanley, Tim / Oiangjin ve Rugan-i Keman "Ciltçi Lakesi"nin Erken Tarihi • Qiangjin and Rawghan-ı Kaman. The Early History of Bookbinder's Lacquer

 • Şahin Tekinalp, Pelin / Duvar Resimlerinde Fotoğrafın Etkisi Üzerine Örnekleme: Şale Köşkü'nden Bir Grup Resim • The Influence of the Photograph on Mural Paintings in Şale Pavillion

 • Şaman Doğan Nermin / Karaman'daki Yapıların Taş Süslemesinde Etkileşim • Interrelations in the Stone Decoration of the Buildings in Karaman

 • Tanındı, Zeren / Osmanlı Sarayında Safevi Şehzadeler ve Elçiler • Safavid Princes and Envoys in the Ottoman Court

 • Tanyeli, Uğur / Geç Ortaçağ'da Türkiye'ye Batı'dan Bir Mimari Eleman Transferi: Bacalı Ocak • Fireplaces and Chimneys in Late Medieval Anatolia: An Architectural Know-How Transfer from Europe

 • Tükel, Uşun  VVorringer'in Soyutlama Kuramı Bağlamında Erken Kültürlerin Modern Heykele Etkisi • Worhnger's Theory of Abstraction and the Influence of Early Cultures on Modern Sculpture 

 • Uluç, Lale / Şiraz El Yazmalarında Kent Yaşamı • Echoes of Urban Life in Sixteenth Century Shiraz Manuscripts

 • Uluçam, Abdüsselâm / Doğu Anadolu'daki Hıristiyan ve islam Mimarisinde Görülen Bazı Sanat Etkileşimleri • Interactions in Christian and Islamic Architecture of Eastern Anatolia

 • Urfalıoğlu, Nur / Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneyindeki Kızılderili Sanatı ile Anadolu Sanatı'nın Mimari ve Küçük El Sanatlarındaki Bağlantıları • The Connections between Native American Art and Architecture in Southern United States and Anatolian Art and Architecture

 • Yıldırım, S. - Asil Doğay / Sanat, Etkileşim, Şimdiki Zaman • Art, Interaction, The Present Time


Teslimat Koşulları